CEMAATLE KILINACAK NAMAZLARDA SAĞLIK KURALLARI 2

CEMAATLE KILINACAK NAMAZLARDA SAĞLIK KURALLARI 2

1) Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve
sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarılar sıklıkla tekrarlanacak.
15) Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak,
türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit
çekilecek.
2) Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu
yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecek.
3) Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak ve
özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmeyecek.
4) Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz
kılınabilmesi için Vali/Kaymakamların koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı
alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir
kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde
bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe
olacak şekilde ekte gönderilen şekle uygun zeminde işaretleme yapılacak.
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık
alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine
asılacak. İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durum bu alanlara giriş için
bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulacak.
5) CUMA NAMAZI
a) Valilik ve Kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri
kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.
b) Camibahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin
teklifi ilçelerde Kaymakamlar, illerde Valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak
tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın
genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörler göz önünde bulundurulacak.
d) Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler
(avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulacak.
e) Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacak.
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin
cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirler alınacak.
g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası,
belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesi sağlanacak.
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana
kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla
cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacak. Bu düzenin
sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz
kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti"
oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecek.
i) CumaHeyeti öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri,
erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulacak; bu kapsamda yeterli
personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilecek.
Ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyeleri de bu amaçla
görevlendirilebilecek.
CUMA HEYETİNİN GÖREVLERİ
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu
genelgede belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte
edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek
kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir
şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının
sağlanması konusunda görev yapacak.
k) Valilik ve Kaymakamlıklarca bu Genelgede belirtilen kuralların uygulanması,
özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde
alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki
kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek
şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personeli
görevlendirilecek. Kolluk birimleri görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine
getirecek.
l)Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının
kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli
kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılacak.
m)Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek
hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Google+ WhatsApp